بخشنامه ماموریت مطالعاتی در دانشگاه ها، مراکز علمی، جامعه و صنعت