اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «کشاورزی»

گروه های آموزشی دانشکده‌ی «کشاورزی»

دامپزشکی

جعفر یدی

جعفر یدی

استادیار